edmonton 2012

edmonton AB / 2012
photos: © stefano muneroni 2012